Học lập trình game – lập trình di động

LAP TRINH GAME

 

Bài 1: Game & Thiết bị di động
• Các thể loại game
• Game cho thiết bị di động
• Các thành phần của một game cơ bản
• Cốt truyện cho game

Bài 2: Các công cụ lập trình Game
• Các bộ phần mềm phát triển
• Sử dụng các thư viện Engine
• Công cụ đồ họa hình ảnh
• Công cụ biên tập âm thanh

Bài 3: Game Loop & Menu
• Tổng quan về Game Loop
• Game Loop trong AndEngine
• Xây dựng Quản Lý Menu Game

Bài 4: Scenes, Layers, Transitions & Modifiers
• Entity & Constructor
• Position, Scale, Color & Rotation
• Scenes
• Layers
• Quản lý sự kiện Touch
• Entity Modifiers
• Transparent & Delay
• Modifiers Combination
• Ease Functions

Bài 5: Sprite
• Vẽ đường thẳng và hình chữ nhật
• Sprite
• Texture
• Compound Sprite

Bài 6: Animation
• Chuyển hoạt và các yêu cầu cần thiết
• Animation Tiled Textures
• Animation trong AndEngine
• Xử lý sự cố trong Animation
• Chuyển thể 3D cho các Animation 2D

Bài 7: Text
• Font & Typeface
• Quản lý Font
• Text API trong AndEngine
• Custom Font

Bài 8: User input
• Keyboard & Keypad
• Touch
• Custom Gesture
• On-Screen Controller
• Accelerometer
• Speech

Bài 9: Tile Maps
• Tổng quan Tile Maps
• Cấu trúc Tile Maps
• Tile Maps trong AndEngine
• Bộ công cụ biên tập Tile Maps
• Orthogonal & Isometric Tiled Maps

TƯ VẤN HỌC LẬP TRÌNH GAME – DI ĐỘNG TẠI NHÀ: 090 333 1985 – 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT

LAP TRINH GAME